Firma
            Anteny
            Domofony
            Sieci komputerowe
            Instalacje elektryczne
            Poradnik dla inwestora
               Wytyczne dla inwestorów
               Oświetlenie kuchni
               Oświetlenie awaryjne
               Przyłącze
               Pomiary
               Zabezpieczenia
            Referencje
            Galeria zdjęć
            Linki
            Kontakt

       
      Menu Poradnik dla inwestora Pomiary
 

Badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia 

Rodzaje i terminy badań
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sieci, instalacji oraz urządzeń elektroenergetycz­nych należy prowadzić badania stanu technicznego sieci, instalacji oraz urządzeń elektroenerge­tycznych.
Badania mają na celu ocenę stanu technicznego pod wzglądem bezpieczeństwa osób ob­sługujących lub użytkujących oraz neutralizacji zagrożeń pożarowych w budynkach stwarzanych przez instalacje i urządzenia elektryczne.

Badania instalacji elektrycznych dzieli się na:
- badania odbiorcze;
- badania eksploatacyjne (okresowe).

Badania odbiorcze i eksploatacyjne wykonuje się poprzez:
- oględziny elementów badanej instalacji;
- pomiary parametrów technicznych instalacji;
- próby funkcjonowania wybudowanej instalacji.

Badania instalacji elektrycznych powinny być wykonywane w następujących terminach:
- badania odbiorcze, oględziny i próby należy przeprowadzić po wykonaniu instalacji elek­trycznej a przed jej oddaniem do eksploatacji;
- badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo budowlane po­winny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat. Powszechnie akceptowalne terminy badań zostały przedstawione w tabeli 1.

W ramach badań odbiorczych instalacji każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana oględzinom, pomiarom i próbom, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61, w celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wy­maganiami odpowiednich norm i przepisów.

Rezystancję izolacji urządzeń odbiorczych należy badać w terminach ustalonych w instruk­cjach eksploatacji urządzeń na podstawie zaleceń producenta, nie rzadziej jednak niż w terminach badań rezystancji izolacji przewodów instalacji.

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:
- sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych (środowisko­wych);
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych;
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych;
- elementów, poprawności połączeń przewodów;
- dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację;
- stanu urządzeń (braku widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeń­stwa).

Tabela 1. Terminy badań instalacji

L.P.Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

Rezystancja izolacjiSteczność samoczynnego wyłączenia
1.O wyziewach żrącychNie rzadziej jak 1 raz/rokNie rzadziej jak 1 raz/rok
2.Zagrożone wybuchemNie rzadziej jak 1 raz/rokNie rzadziej jak 1 raz/rok
3.Otwarta przestrzeńNie rzadziej jak 1 raz/5 latNie rzadziej jak 1 raz/rok
4.Bardzo wilgotne (ok. 100%) oraz przejściowo wilgotne (75-100%)Nie rzadziej jak 1 raz/5 latNie rzadziej jak 1 raz/rok
5.Gorące (temperatura powietrza powyżej 35°C)Nie rzadziej jak 1 raz/5 latNie rzadziej jak 1 raz/rok
6.Zagrożone pożaremNie rzadziej jak 1 raz/rokNie rzadziej jak 1 raz/5 lat
7.Zaliczone do kategorii zagrożenia ŹLI; ŹLI1; ŹLI11)Nie rzadziej jak 1 raz/rokNie rzadziej jak 1 raz/5 lat
8.ZapyloneNie rzadziej jak 1 raz/5 latNie rzadziej jak 1 raz/5 lat
9.Pozostałe nie wymienione w pkt. 1-8Nie rzadziej jak 1 raz/5 latNie rzadziej jak 1 raz/5 lat

1> ŹLI - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób; ŹLI1 - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się; ŹLI11 - budynki użyteczności publicznej nie zakwalifikowane do ŹLI lub ŹLI1.


Pomiary i próby instalacji, w zależności od potrzeby, należy przeprowadzać w miarę możliwości w następującej kolejności i powinny one obejmować:
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wczych głównych i dodatkowych;
- pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej;
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;
- pomiary rezystancji izolacji podłóg i ścian (w wypadku stosowania ochrony uzupełnia przez izolowanie stanowiska);
- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania;
- próbę biegunowości;
- próbę wytrzymałości elektrycznej;
- próbę działania (rozdzielnic, sterownic, napędów, zabezpieczeń, blokad itp.);
- sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi;
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem napięcia (zanikiem lub nadmiernym obniżeniem).

Każdy pomiar i próba powinny być przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiarów i prób winny stanowić wartość średnią uzyskaną w wyniku trzykrotnego ich powtórzenia. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku w jednym z pomiarów i prób należy badania powtórzyć w przeprowadzenia jednoznacznej oceny uzyskanych wyników.

Badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych zaleca się wykonywać przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu od 4 V do 24 V w stanie bezobciążeniowym, prąd o wartości nie mniejszej od 0,2 A. Sprawdzenie może być wykonane przy użyciu miliomomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego lub metodą techniczną, przy użyciu  amperomierza i woltomierza.

 
 
 
 
 
Usługi elektryczne Lublin, El-Plum, instalacje elektryczne Lublin, elektroinstalacje
Profesjonalne bezpłatne statystyki www