Firma
            Anteny
            Domofony
            Sieci komputerowe
            Instalacje elektryczne
            Poradnik dla inwestora
               Wytyczne dla inwestorów
               Oświetlenie kuchni
               Oświetlenie awaryjne
               Przyłącze
               Pomiary
               Zabezpieczenia
            Referencje
            Galeria zdjęć
            Linki
            Kontakt

       
      Menu Poradnik dla inwestora Przyłącze
 

Przejście z układu TN-C na uktad TN-C-S
(rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N)


Zgodnie o obowiązującymi przepisami instalacja w budynku powinna być wykonana prze­de wszystkim w układzie sieci TN-S, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w układzie sie­ci TT lub IT, zapewniających wprowadzenie w instalacjach elektrycznych oddzielnego przewodu ochronnego PE i przewodu neutralnego N. W przypadku stosowania układu sieci TN-C-S rozdzie­lenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE oraz przewód neutralny N powinno następować w złączu lub rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony. Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych.

Przewód PEN w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wykonanej w układzie sieci TN-C powinien być możliwie często uziemiany. Podobnie często uziemiany powinien być prze­wód PE w układzie sieci TN-S, w której stosowane jest ochrona przeciwporażeniowa przez samo­czynne wyłączenie zasilania.

Dzięki wielokrotnemu uziemianiu przewodu PE lub PEN uzyskuje się:
- obniżenie napięcia na nieuszkodzonym przewodzie PE lub PEN połączonym z miejscem zwarcia;
- obniżenie napięcia na przewodzie ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN, który zo­stał przerwany i jest jednocześnie połączony z miejscem zwarcia;
- obniżenie napięcia na przewodzie ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN podczas zwarć doziemnych w stacji zasilającej po stronie wyższego napięcia gdy w stacji wykona­no wspólne uziemienie urządzeń średniego i niskiego napięcia ;
- ograniczenie asymetrii napięć podczas zwarć doziemnych.

W większości spółek dystrybucyjnych sieci nN wykonane są w układzie sieci TN-C (na terenie działania nielicznych spółek można spotkać układ sieci TT, w którym problem rozdziału przewo­du PEN na przewód PE oraz przewód N nie występuje -nadchodzące zmia­ny w zakresie normy PN-IEC 60364-4-41 spowodują w krótkim czasie konieczność przejścia z układu zasilania TT na układ zasilania TN.

Potencjalny odbiorca występujący do spółki dystrybucyjnej, na terenie której występuje sieć elektroenergetyczna nN wykonana w układzie TN-C, otrzymuje nakaz wykonania przyłącza w układzie sieci TN-C a WLZ-tu oraz instalacji odbiorczej w układzie TN-S (takie połączenie dwóch układów sieci stanowi układ TN-C-S).

Wynika z tego w sposób jednoznaczny konieczność rozdzielenia przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N w złączu. WLZ stanowi element instalacji odbiorczej co zgodnie z rozporzą­dzeniem powoduje narzucanie przez spółki dystrybucyjne konieczności rozdzielenia przewo­du PEN na przewód PE oraz przewód N w złączu. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicz­nej punkt rozdziału przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N powinien być uziemiony. Re­zystancja uziemienia zacisku przewodu PEN w złączu musi spełniać warunek RB < 30 Q.
W takim przypadku przyłącze należy wykonać w układzie sieci TN-C, a WLZ w układzie sieci TN-S.

Przewód PE, WLZ-tu należy przyłączyć do Głównej Szyny Uziemiającej (GSU) zlokalizowanej w rejonie rozdzielnicy głównej budynku (RGB). Takie rozwiązanie w przypadku znacznej długości WLZ-tu (kilkadziesiąt metrów) powoduje szereg niedogodności eksploatacyjnych powodowanych dużą odległością uziemienia od GSU.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wykonanie rozdziału przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N w rozdzielnicy głównej budynku i połączenie przewodu PEN z uziomem fundamento­wym poprzez Główną Szynę Uziemiającą (GSU), który w porównaniu z uziomem tradycyjnym po­siada szereg zalet (jest chroniony przed korozją oraz możliwy do wykonania podczas wznoszenia fundamentów budynku).

W przypadku projektowania przyłączenia instalacji odbiorczej budynku, do linii napowietrz­nej nN wykonanej w układzie sieci TN-C, kablem układanym w ziemi przyłącze należy wykonać w układzie sieci TN-C. Złącze kablowe (szafkę złączową-licznikowo w przypadku zasilania budyn­ku jednorodzinnego) należy zlokalizować w linii ogrodzenia działki lub na elewacji budynku w za­leżności od wymagań zawartych w technicznych warunkach przyłączenia wydanych przez spół­kę dystrybucyjną.

Zacisk przewodu PEN w złączu kablowym należy uziemić. Rezystancja uziemiania zacisku przewodu PEN nie może przekroczyć wartości 30 Q.*)
W przypadku wykonania rozdziału przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N w rozdziel­nicy głównej budynku (RGB), WLZ należy wykonać w układzie sieci TN-C a przewód PEN przyłą­czyć do Głównej Szyny Uziemiającej (GSU) połączonej z uziemieniem fundamentowym budynku. W przypadku braku uziemienia fundamentowego budynku, należy wykonać tradycyjne uziemienie w rejonie wprowadzenia WLZ-tu do budynku i połączyć je z GSU.

Jeżeli przyłącze w układzie sieci TN-C wykonywane jest kablem układanym w ziemi, uziemie­nie zacisku przewodu PEN w złączu kablowym w zależności od długości WLZ-tu może być wy­konane jako:
- osobne gdy odległość budynku od złącza jest znaczna (kilkadziesiąt metrów);
- połączenie z uziomem fundamentowym za pomocą taśmy FeZn, gdy odległość złącza od bu­dynku wynosi kilka metrów  lub gdy złącze zainstalowane jest na budynku.

W przypadku przebudowy istniejącego lub budowy nowego przyłącza do sieci elektroenerge­tycznej zasilającej budynek, w którym nie wykonano uziemienia fundamentowego, należy projek­tować rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N w złączu lub w rozdzielnicy głów­nej budynku, w zależności od odległości złącza od budynku:
- w przypadku znacznej odległości budynku od złącza (kilkadziesiąt metrów), należy wy­konać tradycyjne uziemienie w pobliżu miejsca wprowadzenia WLZ-tu do budynku o re­zystancji RB < 30 Q, a WLZ wykonać w układzie sieci TN-C, rozdzielając przewód PEN na przewód PE oraz przewód N w rozdz/efa/cy gtównef tiudyaku (przewód'PEN' nafeży przy­łączyć óo GSJ zlokalizowanej w rejonie instalacji RGB);
- w przypadku małej odległości złącza od budynku (najwyżej kilkanaście metrów) lub insta­lowania złącza na elewacji budynku, rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N należy wykonać w złączu, a WLZ wykonać w uktedz/e TN-S (przewód PE należy przyłą­czyć do GSU zlokalizowanej w rejonie instalacji RGB).

W obydwu przypadkach zacisk przewodu PEN złącza kablowego należy uziemić. Rezystancja tego uziemienia nie może przekraczać wartości 30 fi.

W przypadku wykonywania (projektowania) przyłącza napowietrznego do napowietrznej linii elektroenergetycznej nN, złącze (szafkę złączowo-licznikową w przypadku budynku jednorodzin­nego) należy instalować na elewacji budynku lub w dogodnym do eksploatacji miejscu.


A-A
PRZEKRÓJ POPRZECZNY ROWU KABLOWEGO
SZAFKA ZŁĄCZOWO-POMIAROWA W LINII OGRODZENIA
KABEL PRZYŁĄCZA

Rysunek przedstawia rozdział przewodu PEN na PE oraz N, gdy przyłącze oraz WLZ wykonane są kablem układanym w ziemi, a długość WLZ-tu nie przekracza kilku metrów: RGB - Rozdzielnica Główna Budynku, GSU - Główna Szyna Uziemiająca, WLZ - Wewnętrzna Linia Zasilająca.

Przyłącze należy wykonać w układzie sieci TN-C. Przewód PEN należy rozdzielić na przewód PE oraz przewód N w złączu. WLZ należy wykonać w układzie sieci TN-S, a jego przewód PE na­leży przyłączyć do uziemionej GSU.

Natomiast zacisk przewodu PEN należy uziemić:
- w budynku nowo wznoszonym przez połączenie z GSU,
- w budynku pozbawionym uziomu fundamentowego przez połączenie z uziomem tradycyj­nym wykonanym w rejonie instalacji złącza.

Rezystancja uziemienia GSU nie może przekraczać wartości 30 Q.
Sposób połączenia przewodów zasilających i rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N w złączu kablowym przedstawia rysunek 1
Natomiast na rysunku 2 został przedstawiony przykład wykonania uziomu fundamentowe­go oraz zasady jego łączenia z Główna Szyną Uziemiającą (GSU).

Uwaga!

W praktyce projektowej zdarzają się przypadki lokalizacji złącza kablowego w pobliżu słupa linii napowietrznej (obok słupa lub w odległości kilku metrów), do której wykonywane jest przy­łączenie budynku. W takim przypadku uziemienie zacisku przewodu PEN w złączu powinno być wspólne dla instalowanych na słupie odgromników chroniących kabel przyłącza od wyładowań atmosferycznych trafiających w linię napowietrzną. Wówczas rezystancja uziemiania musi speł­niać warunek RB < 10 Q.


Układanie kabli

   Podczas układania kabli należy:

-przestrzegać zaleceń producenta kabla

- unikać uszkodzen mechanicznych układanych kabli oraz innych kabli i urządzeń znajdujących sie na trasie linii kablowej

-promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy  ( jeżeli producent nie podaje inaczej) :

25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji polietylenowej o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV,

20- krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych,

15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych,

10-krotna zewnętrzna w przypadku kabli sygnalizacyjnych;

-ułożone kable nie powinny oddziaływać na inne urządzenia i linie kablowe;

-kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać


Oznaczenie kabli:

-na całej długości trasy kablowej należy stosować oznaczniki kablowe ( opaski kablowe ) rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych ( dotyczy kabli układanych w ziemi );

-kable ułożone w powietrzu powinny mieć oznaczniki kablowe przy głowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja kabla była jednoznaczna;

-kable ułożone w tunelach i kanałach powinny mieć oznaczniki w odstępach nie większych niż 20m.

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

numer ewidencyjny linii

typ kabla

znak użytkownika kabla

rok ułożenia kabla

symbol wykonawcy

długość kabla


Oznaczenie trasy kabla

-na całej długości trasy należy ułożyć folię lub siatke z tworzywa sztucznego

kolor niebieski - dla kabli na napięcie do 1 kV

kolor czerwony na napięcie powyżej 1kV

-grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm, a siatki 1,5 mm;

-folie i siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 20 stopni Celciusza ma wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200%

-krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędz ułożonych kabli.


 
 
 
 
 
Usługi elektryczne Lublin, El-Plum, instalacje elektryczne Lublin, elektroinstalacje
Profesjonalne bezpłatne statystyki www