Firma
            Anteny
            Domofony
            Sieci komputerowe
            Instalacje elektryczne
               inteligentne budynki
               instalacje elektryczne
               pomiary elektryczne
               definicja punktu instalacji el.
               złącza kablowe i pomiarowe
            Poradnik dla inwestora
            Referencje
            Galeria zdjęć
            Linki
            Kontakt

       
      Menu Instalacje elektryczne pomiary elektryczne
 

Pomiary  elektryczne

Firma wykonuje następujące typy pomiarów:

 • pomiary stanu izolacji przewodów oraz kabli energetycznych;
 • pomiary impedancji pętli zwarcia;
 • pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego;
 • pomiar prądu zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego;
 • pomiar spodziewanego prądu zwarciowego;
 • pomiar natężenia oświetlenia;
 • pomiar uziemienia roboczego;

 

Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:

 1. Badania i pomiary odbiorcze,
 2. Badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne)

     Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

  Badania eksploatacyjne okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzenie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

  Badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz zasilanych przez nie urządzeń elektrycznych odgrywają istotną rolę dla oceny ich stanu technicznego pod względem niezawodności eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania.
Wyniki badań stanowią podstawę do podjęcia decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji, o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o konieczności dokonania odpowiednich napraw i remontów albo wycofania z eksploatacji.

  Wymagania odnośnie oględzin, prób i pomiarów określają między innymi następujące normy:

 • dla instalacji elektrycznych PN-IEC 60364-6-61 [125],
 • dla instalacji piorunochronnych PN-86-92/E-05003 [322-4] oraz PN-IEC 61024-1:2001 [319],
 • dla systemów uziemiających i uziemień obiektów telekomunikacji norma zakładowa ZN-96 TPSA-037 [477] oraz PN-T-45000-2 [478] i PN-T-45000-3[479],
 • dla urządzeń elektrycznych PN-E-04700 [480].

   Obowiązująca aktualnie Ustawa o normalizacji [48] wprowadziła zasadę, że od 1 stycznia 2003 roku normy przestały być dokumentami obligatoryjnymi. Przyjęta w Ustawie [48] zasada jeszcze bardziej komplikuje, nawet bez tego nieprecyzyjne wymagania odnośnie ramowych czasokresów badań eksploatacyjnych instalacji urządzeń elektrycznych.
Wśród aktów prawnych, które związane są z tematem badań okresowych obiektów budowlanych, sieci, instalacji i urządzeń w nich zainstalowanych/związanych najważniejszym jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane [1], rozdział 6 tej Ustawy.

   Kolejnymi przepisami regulującymi omawiany temat są: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych [61] oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [59].

Dodatkowo dla budynków mieszkalnych obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych [12].

  Pomieszczenia w budynku mieszkalnym przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz  elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia powinny być objęte przeglądami roboczymi co najmniej dwa razy w roku oraz poddawane odpowiedniej konserwacji. Uzupełnia to ogólny zapis o kontrolach okresowych podany w rozdziale 6 Ustawy Prawo budowlane[1].

  Podane w ustawie Prawo budowlane zakresy i terminy kontroli dla poszczególnych obiektów i instalacji (gazowe, sanitarne, elektryczne) są obowiązujące, a podane terminy pomiędzy kolejnymi kontrolami są najdłuższymi dopuszczonymi. Jeśli jednak w rozporządzeniach lub przywołanych normach są określone inne terminy to z podanych obowiązują krótsze.
Odnośnie kontroli corocznych należy wyjaśnić, że z Ustawy Prawo Budowlane: wynika, że sprawdzamy elementy  instalacji narażone na szkodliwe oddziaływania atmosferyczne i czynniki występujące podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą wpływać na bezpieczeństwo osób, środowiska, konstrukcji budynku.
Rozporządzenie [12] uszczegóławia to sformułowanie i podaję, że co roku należy sprawdzać stan techniczny między innymi:

 • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku;
 • urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku;
 • przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

  Ponadto okresy kontroli mogą być zmienione w ustaleniu indywidualnym z zarządcą obiektu, właścicielem czy użytkownikiem w oparciu o dokumentacje, instrukcje producentów, lub opracowane indywidualnie, dotychczasowe wyniki badań, sposób użytkowania instalacji, czy pomieszczeń, środowisko (temperatura, wilgotność, zapylenie) warunki pożarowe, warunki ewakuacji, aktualny stan instalacji i inne czynniki, które mogą w istotny sposób wpłynąć na stan instalacji pomiędzy okresami kontroli.
Ocena wpływu tych uwarunkowań jest bardzo istotna, gdyż wiąże się z nimi bezpieczeństwo użytkowania instalacji a zatem i obiektu. Analiza taka powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i kompetentne w zakresie sprawdzania (osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie).  W oparciu o nią winny być określone przez właściciela lub zarządcę terminy okresowych badań dla poszczególnych instalacji lub ich części.

  Elementy instalacji podlegającej okresowej kontroli.

Definicje:

 • Instalacja elektryczna – układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo - rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną;
 • Instalacja piorunochronna - zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku oraz w ziemi odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochrony odgromowej.
 • Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów, w których skład wchodzą połączenie wyrównawcze główne, dodatkowe, miejscowe oraz połączenie wyrównawcze nieuziemione.

  Z zapisu w Ustawie Prawo Budowlane o kontroli obiektów i określania co składa się na instalację elektryczną wynika, że sprawdzać należy instalacje w całym obiekcie, czyli np. w budynkach mieszkalnych instalacje w poszczególnych mieszkaniach, piwnicach, pomieszczeniach pomocniczych i innych w podanym zakresie.
Kontrolą należy objąć oprócz przewodów i kabli również aparaty czyli urządzenia o konstrukcji elektromechanicznej, elektromagnetycznej i innej, np. wyłączniki rożnicowoprądowe, termiczne, urządzenia pomiarowe, sterownicze, ochrony przepięciowej.

  Należy zwrócić uwagę, że obowiązek kontroli dotyczy też odbiorników przyłączonych na stałe i bezpośrednio do przewodów np. ogrzewaczy wody, piekarników, silników wentylatorów itp.  

  Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące wymaganego zakresu badań i pomiarów, wykonywanych dla nowobudowanych, modernizowanych oraz eksploatowanych  urządzeń elektroenergetycznych do kV. Określono wymagane parametry techniczne, których dotrzymania warunkuje pełną sprawność ruchową tych urządzeń, ich gotowość do podjęcia rozruchu mechanicznego i technologicznego inwestycji oraz przydatność do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

Tabela 1. Zakres badań i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych.

Lp.

Rodzaj badania

Wymagania techniczne

Uwagi

1.

Łączniki o napięciu do 1 kV

1.1

Oględziny.

Montaż, wyposażenie, dane techniczne zgodne z projektem, normami, przepisami i instrukcją.

1.2

Pomiar rezystancji izolacji torów prądowych głównych i obwodów pomocniczych.

Rezystancja izolacji każdego ze styków głównych względem pozostałych uziemionych styków nie powinna być mniejsza od 50 MΩ

Wykonuje się megaomomierzem o napięciu pomiarowym 1kV.

1.3

Próba napięciowa

Dodatni wynik próby izolacji głównych torów prądowych i uzwojeń wyzwalaczy napięciem 2,5 kV, 50 Hz przez 60 s.

Próby nie wykonuje się dla łączników w rozdzielnicach prefabrykowanych posiadających protokoły badań wytwórcy.

1.4

Pomiar rezystancji zestyków.

Rezystancja zestyków głównych torów prądowych zgodna z danymi wytwórcy.

1.5

Sprawdzenie wyzwalaczy napięciowych i napędu elektrycznego.

 • Ciągłość uzwojeń cewek zachowana,
 • Rezystancja uzwojeń wyzwalaczy zgodna z wymaganiami wytwórcy,
 • Prawidłowe działanie napędu w zakresie napięć 0,80-1,2 Un,
 • Prawidłowe działanie wyzwalacza napięciowego zanikowego.

1.6

Nastawienie i sprawdzenie wyzwalaczy termicznych.

Zadziałania wyzwalaczy przy prądzie o natężeniu równym 1,5  In.

1.7

Sprawdzenie i nastawienie wyzwalaczy elektromagnetycznych.

 • Dodatni wynik sprawdzenia wyzwalaczy pod względem mechanicznym,
 • Zadziałanie zabezpieczenia przy prądzie nastawionym,
 • Prawidłowe działanie zespołu wyłączającego.

1.8

Sprawdzenie przydatności łącznika do łączenia kondensatorów.

Brak odskoków styków i zapłonów długotrwałych prądu załączania i odpowiednio wyłączania kondensatorów do kompensacji mocy  biernej.

2.

Przekładniki prądowe < 1 kV

2.1

Oględziny.

Montaż i dane techniczne zgodne z projektem, normami, przepisami i danymi wytwórcy. Przekładniki do pomiarów rozliczeniowych posiadają cechy legalizacyjne.

2.2

Sprawdzenie ciągłości uzwojeń.

Brak przerw.

2.3

Pomiar rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji każdego z uzwojeń nie powinna być mniejsza od  50 MΩ

Wykonuje się magaomomierzem o napięciu pomiarowym   1 kV.

2.4

Sprawdzenie biegunowości.

Biegunowość zgodna z oznaczeniami.

3.

Rozdzielnice i szynoprzewody do 1 kV

3.1

Oględziny.

Montaż, dane techniczne i wyposażenie zgodne z projektem, normami i przepisami. Prawidłowo i dobrze skręcone połączenia śrubowe.

3.2

Pomiar rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji szyn poszczególnych faz wraz z przyłączonymi urządzeniami nie mniej niż 20 MΩ na jeden odpływ i nie mniej niż 1 MΩ dla całej rozdzielnicy lub przewodu szynowego.

Wykonuje się magaomomierzem o napięciu pomiarowym   1 kV.

3.3

Sprawdzenie ciągłości obwodów ochronnych.

Zachowana ciągłość połączeń ochronnych zrealizowana przez trwałe, bezpośrednie połączenie elementów konstrukcji i osłon z magistralą uziemiającą.

 • Prawidłowe podłączenie skrzynek odgałęźnych z bezpiecznikami lub łącznikami.
 • Połączenia śrubowe dobrze wykonane.
 • Zachowana ciągłość szyn fazowych, neutralnej i szyny ochronnej.

4.

Baterie kondensatorów o napięciu do 1 kV

4.1

Oględziny.

Poprawny montaż kondensatorów zgodnie z projektem, normami, przepisami i zaleceniami wytwórcy. Brak odkształceń obudów, połączeń i śladów wycieków syciwa. Na powierzchni rezystorów rozładowczych nie występują ślady opalenia, zarysowania, itp., mogące być przyczyną uszkodzenia w eksploatacji. Rezystancje rezystorów zgodne z danymi wytwórcy i przepisami. 

4.2

Pomiar rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji między zawartymi zaciskami a obudowa nie mniejsza niż   200 MΩ. Rezystancja izolacji obwodów i urządzeń baterii  spełnia wymagania dla izolacji obwodów wtórnych i nie jest mniejsza od 20 MΩ.

Wykonuje się magaomomierzem o napięciu pomiarowym   1 kV.

4.3

Pomiar pojemności.

Pomierzona pojemność każdego z kondensatorów nie różni się od pojemności użytkowej podanej na tabliczce znamionowej więcej niż o 5%.

Dla kondensatorów 3-fazowych wartość stosunku największej do najmniejszej pojemności między dowolnymi zaciskami kondensatora nie przekracza 1,08.

Pomiary pojemności wszystkich kondensatorów gwiazdy lub członu baterii wykonać tą sama aparaturą lub metodą pomiarową.

4.4

Sprawdzenie obwodów rozładowczych.

 • Brak przerwy w obwodach rozładowczych.
 • Rezystancja urządzeń rozładowczych jest zgodna z danymi wytwórcy.

4.5

Sprawdzenie symetrii.

Pojemności fazowe powinny być tak dobrane, aby przy symetrycznym znamionowym napięciu baterii nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej różnicy prądów fazowych baterii, wynoszące 5% wartości średniej prądów.

4.6

Sprawdzenie skuteczności rozładowania baterii.

Uziemienie baterii po rozładowaniu urządzeniem rozładowczym, po czasie ustalonym w przepisach lub dokumentacji nie powoduje wyładowań iskrowych lub innych zakłóceń. Urządzenia rozładowcze powinny obniżyć napięcia na zaciskach wszystkich faz baterii do wartości 50 V w czasie liczonym od wyłączenia baterii nie dłuższym niż 1 minuta.

5.

Silniki asynchroniczne do 1 kV

5.1

Oględziny.

Montaż, dane techniczne, wyposażenie silnika i rozrusznika są zgodne z dokumentacją.

5.2

Pomiar rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji nie mniejsza niż 5 MΩ. Rezystancja izolacji zmierzona bezpośrednio po próbie wytrzymałości elektrycznej izolacji nie mniejsza od 0,8 wartości przed próbą.

W przypadku nie spełnienia wymagania można pomiar powtórzyć po dodatkowym suszeniu uzwojeń.

Wykonuje się magaomomierzem o napięciu pomiarowym 500 V dla Un<500 V
100 V dla Un>500 V.

5.3

Pomiar rezystancji uzwojeń.

Rezystancja zgodna z danymi wytwórcy.

5.4

Próba napięciowa izolacji silnika o mocy powyżej 50 kW.

Izolacja wytrzymuje w czasie 60 s napięcie 750 V + 1,5 Un, 50 Hz.

5.5

Sprawdzenie rozrusznika.

 • Prawidłowa praca styków przy rożnych położeniach.
 • Brak nadmiernych oporów mechanicznych podczas przełączania.
 • Brak przerwy w elementach rezystorowych.
 • Rezystancja izolacji wg pkt.5.3.

5.6

Próba pracy.

Poprawna praca silnika w stanie jałowym lub sprzęgniętego z napędzaną maszyną w czasie 1-2 godzin. Brak wzrostu temperatury uzwojeń i łożysk oraz drgań łożysk powyżej wielkości dopuszczanych przez  wytwórcę.

6.

Linie napowietrzne do 1 kV

6.1

Oględziny.

Brak uszkodzeń, zgodność wykonania robót z projektem, normami i przepisami bhp. Należy sprawdzić czy zachowano:

 • Zgodność wielkości zwisów z podanymi w dokumentacji,
 • Przepisowe odległości przewodów od ziemi, zarośli, gałęzi i drzew oraz od obiektów znajdujących się w pobliżu linii,
 • Zasadnicze wymiary podane w dokumentacji projektowej,
 • Oznaczenia słupów,
 • Zgodność faz w linii przewidzianej do równoległego łączenia z inną linią.

6.2

Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej.

Napięcie rażeniowe dotykowe  przy określonym czasie rażenia nie jest wyższe od dopuszczalnego przez przepisy.

6.3

Sprawdzenie ochrony odgromowej.

Rezystancja uziemienia każdego ze słupków linii elektroenergetycznych z odgromnikami i iskiernikami nie większa niż 10 MΩ.

7.

Linie kablowe do 1 kV

7.1

Oględziny.

Ułożenie kabla, montaż głowic, muf, konstrukcji wsporczych i uziemienie oraz dane techniczne są zgodne z normami, przepisami i dokumentacja:
na kablu są właściwe oznaczniki.

7.2

Sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz.

Brak przerwy w żyłach, właściwe oraz zgodne oznaczenia faz na obu końcach kabla, a w przypadku kabli sygnalizacyjnych oznaczenie poszczególnych żył jest jednoznaczne.

Sprawdzenia dokonać napięciem nie przekraczającym 24 V.

7.3

Pomiar rezystancji izolacji .

Rezystancja izolacji każdej żyły względem pozostałych uziemionych żył, przeliczona na temperaturę 20°C, w linii o długości do 1 km, nie powinna być mniejsza niż:

 • 75 MΩ dla kabli z izolacją gumową,
 • 20 MΩ dla kabli energetycznych z izolacją papierową i polwinitową,
 • 100 MΩ dla kabli z izolacją polietylenową,

W kablu o długości większej niż 1 km wartość rezystancji izolacji przeliczona na 1 km długości linii nie powinna być mniejsza od rezystancji podanych wyżej. 

Pomiar wykonać megaomomierzem o napięciu pomiarowym 2500 V.
Dla kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i pomiarowych  pomiar wykonać megaomomierzem o napięciu pomiarowym 1000 V.

7.4

Próba napięciowa izolacji.

Próbę napięciowa należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli izolacja każdej żyły  wytrzyma przez 20 minut bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla.

W przypadku braku danych o napięciu probierczym kabla, próbę wykonać napięciem 2500V.
Dla linii kablowych wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1kV próby napięciowej można nie wykonywać.

8.

Instalacje elektryczne do 1 kV

8.1

Pomiar napięć i obciążeń.

Zgodnie z przepisami w sprawie obciążeń przewodów i kabli.

W okresie największego obciążenia.

8.2

Pomiar rezystancji izolacji i przewodów roboczych instalacji.

Instalacja o napięciu znamionowym do 500 V:RISO>0,5 MΩ .
Instalacja o napięciu znamionowym 500-1000 V:RISO>1,0 MΩ.
Pomiar rezystancji należy wykonać pomiędzy przewodami roboczymi oraz pomiędzy każdym przewodem roboczym a ziemią.

Pomiar wykonać megaomomierzem o napięciu pomiarowym odpowiednio 500 V lub 1000 V.

8.3

Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciporażeniowej.

Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwporażeniowej.

8.4

Pomiar  rezystancji uziemień ochronnych i roboczych.

Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwporażeniowej.

8.5

Sprawdzenie ciagłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej.

Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwporażeniowej.

9.

Instalacja odgromowa obiektu

9.1

Oględziny części naziemnej.

Sprawdzenie zgodności z wymaganiami normy rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia odgromowego oraz sprawdzenie wymiarów i rodzajów połączeń elementów sztucznych.

9.2

Sprawdzenie ciągłości połączeń części naziemnej.

Ciągłość połączeń sprawdzana za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.

9.3

Pomiar rezystancji uziemienia.

Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać  mostkiem lub metodą techniczną. Wynik pozytywny jak przy badaniach odbiorczych wg wymagań normy.

9.4

Sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu.

Badanie polega na losowym wybraniu co najmniej 10% połączeń przewodu uziemiającego z uziomem, odkopaniu go i sprawdzeniu stopnia skorodowania przekracza 40% przekroju, elementy skorodowane należy wymienić na nowe.

  Niezależnie od kontroli okresowych, właściciel budynku powinien przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie bieżącego stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji. Częstotliwość przeglądów, powinna być ustalona przez właściciela budynku.
  Na podstawie wyników przeglądów oraz potrzeb zgłoszonych przez użytkowników lokali powinien być ustalany zakres robót konserwacyjnych.
  Zakres przeglądów roboczych instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje jak najdalej jest to możliwe wizualne oględziny:

 • zwodów pionowych instalacji odgromowej i złącz kontrolnych;
 • zabezpieczeń (kłódki, zamki) złącz i tablic elektrycznych;
 • wewnętrznego stanu tablic elektrycznych;
 • zabezpieczeń i wkładek topikowych;
 • puszek rozgałęźnych;
 • gniazd wtykowych i wtyczek;
 • łączników ściennych i przy urządzeniach;
 • połączeń wyrównawczych
 • itp.

  Wprowadzone w ostatnich latach Ustawy  Prawo Budowlane [1] i Prawo Energetyczne [79] oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw, jak również nowo ustanowione normy wprowadziły istotne zmiany wymagań odnośnie wykonywania badań i pomiarów w instalacjach elektrycznych do 1 kV.
Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:

 1. badania i pomiary odbiorcze,
 2. badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne).

   Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.
Badania eksploatacyjne okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzenie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

  Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być poddana, tak daleko jak to jest możliwe, oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania przepisów dotyczących instalacji. Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed ich do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.

  Zakres badań odbiorczych jest zwykle szerszy niż badań eksploatacyjnych okresowych i obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i sprawdzeń:

 • sprawdzenie dokumentacji,
 • oględziny instalacji i urządzeń,
 • próby i pomiary parametrów,
 • sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia i/lub układu.

  Każda dokumentacja powinna być podpisana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami  m.in. projektanta, sprawdzającego i zatwierdzona przez inwestora. W przypadku zakończenia montażu instalacji i urządzeń dokumentacja powinna zawierać naniesione i opisane ewentualne zmiany potwierdzone przez wykonawce robót. Na podstawie dokumentacji powykonawczej będą przeprowadzane oględziny instalacji i urządzeń podczas oględzin.

Oględziny należy wykonywać przed przystąpieniem do prób. Oględziny mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne:

 • spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach wyrobu (można to stwierdzić sprawdzając oznaczenia lub świadectwa);
 • zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z wymaganiami;
 • nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenia bezpieczeństwa. 

  Kolejnymi czynnościami oględzin, w zależności od potrzeb, jest sprawdzenie co najmniej:

 • ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, łącznie z pomiarami odstępów, np. w przypadku stosowania ochrony z użyciem przegród lub obudów, barier lub umieszczenia instalacji poza zasięgiem ręki;
 • obecności przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła;
 • doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia;
 • doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;
 • istnienia i prawidłowego umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących ;
 • doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;
 • oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych;
 • umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;
 • oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.;
 • poprawności połączeń przewodów;
 • dostępu do urządzeń, umożliwiającego wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację.

  W zależności od potrzeb należy przeprowadzić, w miarę możliwości w następującej kolejności, niżej wymienione próby dotyczące:

 • ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych;
 • rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
 • ochrony przez separację odwodów;
 • rezystancji podług i ścian;
 • samoczynnego wyłączenia zasilania;
 • urządzeń różnicowoprądowych;
 • sprawdzenia biegunowości;
 • wytrzymałości elektrycznej;
 • skutków działania ciepła;
 • spadku napięcia.

  W zależności od potrzeb należy sprawdzić działanie urządzeń, układów załączanych  łącznikami, kierunku wirowania urządzeń, wyłączników bezpieczeństwa itp.
Zespoły, takie jak rozdzielnice i sterownice, napędy, urządzenia sterownicze, blokady, powinny być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, czy są one właściwie zmontowane, nastawione i zainstalowane, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami normy.
Urządzenia ochronne, jeżeli to konieczne, powinny być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, że są prawidłowo zainstalowane i nastawione.

  Okresowe sprawozdania i próby instalacji elektrycznych przeprowadzane są w celu określenia, czy całe instalacje lub ich części nie pogorszyły się w takim stopniu, że dalsze ich wykorzystywanie jest niebezpieczne i nie spełniają one wymagań przepisów dotyczących instalacji, chyba że przepisy krajowe lub krajowe wymagania prawne stanowią inaczej. Ponadto sprawdzanie powinno obejmować badania skutków wszelkich zmian w stosunku do stanu, do którego instalacja była uprzednio przewidziana.
Okresowe sprawozdania i próby powinny obejmować co najmniej:

 • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej;
 • pomiary rezystancji izolacji;
 • badania ciągłości przewodów ochronnych;
 • badania ochrony przeciwporażeniowej;
 • badania działania urządzeń rożnicowoprądowych;

Z każdych okresowych sprawozdań i badań należy sporządzić protokół, który powinien zawierać, oprócz wszelkich informacji dotyczących oględzin i wykonanych badań, również zestawienie istotnych wyników a ponadto informację dotyczącą przeprowadzonych zmian i rozbudowy, jak również o występujących odchyleniach od norm i przepisów, wymieniając odpowiednie części instalacji, których to dotyczy.
 
 
 
 
 
Usługi elektryczne Lublin, El-Plum, instalacje elektryczne Lublin, elektroinstalacje
Profesjonalne bezpłatne statystyki www